Haber Detayı
29 Haziran 2020 - Pazartesi 14:37
 
YAKACAK SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


YAKACAK SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Yakacak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/315616
1-İdarenin
a) Adı :ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKAN- LIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MER- KEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462119600 - 2462119604
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Yakacak
b) Niteliği, türü ve miktarı :-İthal Kömür (Portakal cinsi 50-125 mm.) 217.000 kg. - İthal Kömür (Fındık cinsi 10-15 mm.) 730.000 kg. -Yerli Kömür ( 18-70 mm.) 31.000 kg. -Odun (Bölünmüş,Takoz) 29.000 kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞ- LIK TESİSLERİ: YALVAÇ DEVLET HASTANESİ ŞAR- KİKARAAĞAÇ DR.SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HAST. KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ ULUBORLU İLÇE DEV- LET HASTANESİ GELENDOST İLÇE DEVLET HAS- TANESİ SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ 112 - ASH İSTASYONLARI (Merkez-İlçe)
ç) Süresi/teslim tarihi :Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda peyderpey verilen yazılı siparişler yüklenici tarafından 10 gün içeri- sinde işin yapılacağı yere teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi :sözleşme tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :21.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) Kömür Analiz Raporu 
b)Kömür Yetkili Satıcı Belgesi
c) Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan ve bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü yakacak ürünleri satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vi.No: 461 26-06-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: YAKACAK, SATIN, ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
istanbul escort şişli escort