Haber Detayı
27 Eylül 2019 - Cuma 11:05
 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 7. BÖLGE
BOZKURT-TEFENNİ EİHATLARININ BELİRLENEN DİREK ARALIKLARINDAKİ MEVCUT KORUMA İLETKENLERİNE İKAZ KÜRESİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN IŞIKLI İKAZ LAMBASI (MALZEME DAHİL) MONTAJI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


154 KV KOVADA2-BARLA ,BURDUR-KEÇİBORLU, BARLA-KULEÖNÜ, 
BOZKURT-TEFENNİ EİHATLARININ BELİRLENEN DİREK ARALIKLARINDAKİ MEVCUT KORUMA İLETKENLERİNE İKAZ KÜRESİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN IŞIKLI İKAZ LAMBASI (MALZEME DAHİL) MONTAJI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 7. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA
154 kV Kovada2-Barla ,Burdur-Keçiborlu, Barla-Kuleönü, Bozkurt-Tefenni EİHatlarının Belirlenen Direk Aralıklarındaki Mevcut Koruma İletkenlerine İkaz Küresi ve Güneş Enerjisi İle Çalışan Işıklı İkaz Lambası (Malzeme Dahil) Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/460520
1-İdarenin
a) Adresi :SANAYI MAHALLESI 104. CAD. (KONYA YOLU ÜZERI 3. KM.) NO:87 32200 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462241166 - 2462241401
c) Elektronik Posta Adresi :7grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :154 kV Kovada2-Barla ,Burdur-Keçiborlu, Barla-Kuleönü, Bozkurt-Tefenni E.İ.Hatlarının Belirlenen Direk Aralıkların- daki Mevcut Koruma İletkenlerine İkaz Küresi ve Güneş Enerjisi İle Çalışan Işıklı İkaz Lambası (MALZEME DAHİL) Montajı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :ISPARTA-BURDUR
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sanayi Mah. Eğirdir yolu üzeri 3. km No:87 ISPARTA
b) Tarihi ve saati :17.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/I Grubu Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri (Enerji İletim havai hatları/Enerji iletim yeraltı kablo işleri) dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü- Evrak Kayıt Servisi / Sanayi Mah. Eğirdir yolu üzeri 3. km No:87 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Vİ.NO: 801   27-09-2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TÜRKİYE, ELEKTRİK, İLETİM, A.Ş, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ), 7., BÖLGE, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort