Haber Detayı
05 Haziran 2017 - Pazartesi 14:39
 
TEMİZLİK İŞÇİSİ KİRALANMASI İŞİNE AİT HİZMET ALIMI İHALESİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


TEMİZLİK İŞÇİSİ KİRALANMASI İŞİNE AİT 
HİZMET ALIMI İHALESİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik İşçisi Kiralanması İşine Ait Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2017/274417
1-İdarenin
a) Adresi                    :Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde 75 32200 ISPAR-                            TA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası            :2462285300 - 2462285308
c) Elektronik Posta Adresi            :ispartaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı            :2 Adet İşçi, 5 Ay Süreyle (temizlik işleri için)                                 Kiralanması İşine Ait Hizmet Alımı İhalesidir. 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                :Senirkent Orman İşletme Şefliği, Barla Çamdağı "A"                             Tipi Orman İçi Mesire Yeri dir.
c) Süresi                    :İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                :Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler                                 Mah.102. Cad.No:75 ISPARTA
b) Tarihi ve saati                :13.06.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Orman İşletme Müdürlüğü (Yılmaz DEMİRTAŞ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO:562   05-06-2017

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TEMİZLİK, İŞÇİSİ, KİRALANMASI, İŞİNE, AİT, , HİZMET, ALIMI, İHALESİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort