Haber Detayı
20 Aralık 2018 - Perşembe 10:28
 
TEK KULLANIMLIK VE MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


TEK KULLANIMLIK VE MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEK KULLANIMLIK VE MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/633470
1-İdarenin
a) Adı :  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : S.D.Ü.SAGLIK, KÜL.VE SPOR DA.BSK'LIGI DOGU YER- LESKESI 32260 - ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462114802 - 2462114822
ç) Elektronik Posta Adresi : sksdb@sdu.edu.tr
d) İhale dokümanının 
görülebileceği adres : SDÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
e) İhale dokümanının  görülebileceği / 
görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği
 internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı : TEK KULLANIMLIK VE MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 KALEM TEK KULLANIMLIK VE MUTFAK MALZEMELERİ
ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
ç) Süresi/teslim tarihi : Mallar sözleşme imzalandıktan sonra 30 (Otuz) takvim gününde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.01.2019 - 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 03.01.2019 10:30 - 03.01.2019 14:30
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 03.01.2019 - 14:30
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : SDÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a)-İhale Komisyonu teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, en avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune isteyebilecektir. İdaremizin talebi üzerine numuneler minimum orijinal ambalajlarında, 72 saat içinde komisyona teslim edilecektir. Zamanında numunesini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b)-İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. İhale komisyonu tarafından numune incelemesi sırasında tespit edilemeyen kusurlar, muayene kabul komisyonu tarafından tespit edilebilir. İhale komisyonunca yapılan numune incelemesi sonucu malzemenin satın alındığı gerekçesiyle istekliler hiç bir hak talebinde bulunamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.
Vİ.NO: 1226   20-12-2018
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TEK, KULLANIMLIK, VE, MUTFAK, MALZEMELERİ, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort