Haber Detayı
17 Şubat 2017 - Cuma 10:42
 
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2017/71609
1-İdarenin
a) Adresi                    :İstiklal Mah. 113. Cad, No:84 ISPARTA 32100                                 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b)Telefon ve faks numarası            :2462327018 - 2462327011
c)Elektronik Posta Adresi            : ispartamerkezisatinalma@gmail.com
ç) ihale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı            :40 Kısım Kardiyoloji Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bil-                            giye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                             idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri                    :ISPARTA DEVLET HASTANESİ
c)Teslim tarihi                    :İhale listesindeki her bir kısım/kalem için, sözleşme                             bitim tarihine kadar ilgili tedarikçiye maksimum 30 adet                         sipariş verilecektir. Yüklenici sözleşme süresince                             sağlık tesislerinin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili                             genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından                                 yazılı/fax olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal                             teslimi yapacaktır. Yazılı/fax yapılacak olan sipariş                             talepleri ( Kalıcı paceler hariç ) yüklenicinin tebligatı                             aldığı tarihi izleyen 10 gün içinde yerine getirilecektir.                             Kalıcı Paceler ihtiyaç olduğu zaman yüklenici tarafın-                            dan 1 gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                :İSTİKLAL MAH. 113. CAD. NO: 84 MERKEZİ SATIN                             ALMA BİRİMİ MERKEZ /l SPARTA
b)Tarihi ve saati                    :15.03.2017-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale teklif zarfında
sunmaları zorunludur.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürünlerin teklif edilmesi halinde İsteklinin, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Teklif verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak zorundadır. isteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge ihale dosyasında sunulacaktır.İsteklilerin ihale tarihi itibariyle teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması zorunludur. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB a kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflan ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif etmiş oldukları ürüne ait numune veya katalog teslim edeceklerdir. Teknik şartnamede numune istenen kalemler için belirtilen sayıda numune teslim edilecektir. Numune veya katalog teslim edilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamu Hastaneleri Birliği Gene! Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 121   17-02-2017

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TIBBİ, SARF, MALZEME, SATIN, ALINACAKTIR, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort