Haber Detayı
24 Ağustos 2016 - Çarşamba 15:24
 
SAYISAL TELEFON SETLERİ SATIN ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL TELEFON SETLERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2016/321640
1-İdarenin
a) Adresi                    :SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ                                 VE TELNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BATI YERLEŞKESİ                                 Merkez/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası            :0 246 211 18 75 - 0 246 211 18 77
c) Elektronik Posta Adresi            :yitdb@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı             :3 Kalem, 395 adet Sayısal Telefon Setleri Alımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                     :Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik                                 Daire Başkanlığı/ Batı Yerleşkesi - ISPARTA
c) Teslim tarihi                    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren tüm                                     malzemeler 30 gün içerisinde Süleyman Demirel Üniver                                sitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına mesai                                 saatleri içerisinde teslim edilecektir. Malzeme teslimi                                 sırasında Üniversitemiz araç parkından kullanılacak olan                         iş makinalarının kiralama ücretleri yükleniciye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                :Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik                                 Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA 
b) Tarihi ve saati                :08.09.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
1., 2. ve 3. sırada yer alan ürünlere ait birer adet numnune getirilecektir.
Tüm ürünler için teknik şartnamenin kriterlerini sağladığı veya sağlama bilgilerini içeren cevaplar teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ihale doküman bedeli yatırılarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale dokümanı temin edilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Vi.No: 931  22-08-2016

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: SAYISAL, TELEFON, SETLERİ, SATIN, ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort