Haber Detayı
31 Ocak 2020 - Cuma 14:31
 
MUHTELİF ÇAPLARDA MUFLU KORUGE
(HDPE ) - PVC BORU VE EK PARÇASI ALIMI ISPARTA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


MUHTELİF ÇAPLARDA MUFLU KORUGE
 (HDPE ) - PVC BORU VE EK PARÇASI ALIMI
ISPARTA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF ÇAPLARDA MUFLU KORUGE (HDPE ) - PVC BORU VE EK PARÇASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/42308
1-İdarenin
a) Adı :ISPARTA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜ- DÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KUTLUBEY MAH. MIMAR SINAN CAD. 1 32100 IS- PARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
 e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :MUHTELİF ÇAPLARDA MUFLU KORUGE (HDPE ) - PVC BORU VE EK PARÇASI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :26 kalem Muhtelif Çaplarda Muflu Koruge ile Pvc Boru ve Ek Parçası Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ SAHASI
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren sözleşme süresinin başladığı kabul edi- lecektir.Sözleşme süresi ( 90 takvim günü ) dahilinde Is- parta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiye sahasına yüklenici tarafından ihale konusu malların tek seferde veya pey der pey teslimi gerçekleştirecektir
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :21.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yetkili Satıcılar ise " Yetkili Satıcılık Belgesi "nin yanısıra Yetkili Satıcısı olduğu imalatçıya dair yukarıda belirtilen belge / belgeleri sunmak zorundadır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
KORUGE BORULAR İÇİN
a ) Koruge ( HDPE )  çift cidarlı  boru ve ek parçaları TS EN 13476–3  + A1  ,  Contalar ise TS EN 681-1 belgeleri teklif ile birlikte sunulacaktır.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; satıcısı veya temsilcisi olduğu firma adına düzenlenmiş olan  yukarıda (a) bendinde belirtilen belgelerin teklif ile birlikte sunulacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                    
  Vİ.NO: 69   31-01-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: MUHTELİF, ÇAPLARDA, MUFLU, KORUGE,
Haber Videosu
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort