Haber Detayı
11 Şubat 2020 - Salı 11:42
 
KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İHALE İLANI
KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/58647
1-İdarenin
a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK- ÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ- VERSİTESİ
b) Adresi :Bati Yerleskesi Çünür 32260 ISPARTA MERKEZ/IS- PARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462111089 - 2462111690
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :8 Kalem Kırtasiye 14 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkezi Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür.Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.02.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, tüm ürünler için orijinal ambalajında (6'lı,12'li vb.) birer tane numune getirecektir. Getirilen numunelerin listesi firmalar tarafından hazırlanarak ihaleden sonra idaremizce belirlenecek tarihte numuneleri idareye teslim edilecektir. Getirilen numunelerin üzeri etiketlenecek, etikette firmanın kaşe bilgileri olacak ve hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. Ayrıca, istekliler teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanları sunmak zorundadır. İstekliler tarafından teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. (Teknik şartnamenin kaşe imza yapılarak teknik şartname cevapları şeklinde sunulması kabul edilmeyecektir.)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 97   11-02-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: KIRTASİYE, VE, TEMİZLİK, MALZEMELERİ, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort