Haber Detayı
15 Ocak 2020 - Çarşamba 14:53
 
İLETİŞİM HİZMETİ ALINACAKTIR
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLETİŞİM HİZMETİ 
ALINACAKTIR
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
GSM (SES-DATA-M2M) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/16605
1-İdarenin
a) Adresi :Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MER- KEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462119653 - 2462119604
c) Elektronik Posta Adresi :isparta.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :21 KALEM GSM SES-GSM DATA-GSM M2M HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİM- LERİ- ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ- ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ- ŞARKİKARAAĞAÇ DEVLET HASTANESİ- YALVAÇ DEVLET HASTANESİ- EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TED. VE REH. HASTANESİ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sanayi Mahallesi 142.Cadde No:72/B
b) Tarihi ve saati :23.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından onaylı GSM lisansı ve Alt Yapı Lisansını teklif zarfları içinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 23   15-01-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLETİŞİM, HİZMETİ, , ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort