Haber Detayı
26 Temmuz 2018 - Perşembe 13:03
 
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
1. Aşağıda dökümü yazılı olan; Gülcü Mahallesi 5693 Ada 1 Parsel 104 B Pafta 6.956,09 m2’lik alandaki binanın ticari alan ve akaryakıt-LPG amaçlı bina olarak kiralama işi ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiralanmak üzere 07/08/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkarılacaktır.
2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
2.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
2.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
2.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne  yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
2.1.3 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
2.1.4 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
2.1.5. İstekliler için ; 
a) Akaryakıt bayileri “ T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Bayilik  (istasyonlu) Lisans Belgesi “   belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
İhaleyi alan firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Türkiye'de faaliyet  gösteren firmalar arasından  ihalenin yapıldığı tarihten önce son istatistik rakamları baz alınarak PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN ilk sekiz’e girdiği açıklanan firmalardan birinin mallarını satabilecektir.
b) Dağıtıcılar için : T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş , Türkiye'de faaliyet  gösteren firmalar arasından  ihalenin yapıldığı tarihten önce son istatistik rakamları baz alınarak PAZAR PAYI BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN ilk sekiz’e girdiği açıklanan Dağıtıcı Lisansına Sahip Akaryakıt Şirketi olduğuna dair belge ,  belgelenin aslı veya noter tasdikli suretleri
2.1.6.Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
2.1.7. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler 
2.1.8. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge
2.1.9. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir. 
3. İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR BÖLÜMÜ adresinde görülebilir ve  1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında  satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
4. Hazırlanması gereken evraklar ve belgeler ihale tarih ve saatinde Belediyemiz Encümen Odasında bulunan görevlilere elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhalenin muhammen bedeli yıllık 550.000,00 TL+ KDV (Beşyüzellibin Türk Lirası ve Katma Değer Vergisi) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında 16.500,00 TL (onaltıbinbeşyüz Türk Lirası)  geçici teminat vereceklerdir.
6. Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.
Vi.NO: 763   25-30/07/2018

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLAN, ISPARTA, BELEDİYE, BAŞKANLIĞINDAN, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort