Haber Detayı
12 Aralık 2016 - Pazartesi 09:01
 
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ISPARTA İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ISPARTA İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2016/542489
1-İdarenin
a) Adresi                    :İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA                         MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası            :2462327018 - 2462327011
c) Elektronik Posta Adresi            :ispartamerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :12 Kalem Tıbbi İlaç ve Serum Alımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                    :Isparta Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi                    :Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. Yüklenici                                 sözleşme süresince sağlık tesisinin ihtiyaç durumu, stok                             durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisisi tarafın-                            dan yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre peyder                         pey mal teslimi yapacaktır. Yazılı yapılacak olan sipariş                                 talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı tarihi izleyen 10                                 takvim günü içinde yerine getirilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                :Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği                                 Merkezi Satınalma Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                :26.12.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu ilaç ihalesine sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir. Ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili "Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi" aslı veya noter tasdikli sureti, ithalatçı ise ithal için "Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi" aslı veya noter tasdikli sureti, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı`ndan alınmış "İmalatçı Belgesi" aslı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Vİ.NO: 1347   12-12-2016

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLAÇ, SATIN, ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort