Haber Detayı
11 Kasım 2019 - Pazartesi 12:59
 
ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020 YILI İÇİN 5 KALEM KEMİKLİ VE KEMİKSİZ PİLİÇ ETİ, PİŞMİŞ TAVUK DÖNER ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/537827
1-İdarenin
a) Adresi :DAVRAZ MAHALLESI 142.CADDE 87 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462243589 - 2462243436
c) Elektronik Posta Adresi :isparta.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2020 YILI İÇİN 5 KALEM KEMİKLİ VE KEMİKSİZ PİLİÇ ETİ, PİŞMİŞ TAVUK DÖNER ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KU- RUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi :01.01.2020 tarihinde işe başlanacak olup 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Özel teknik şartnamede belirtil- diği gibi idarenin ihtiyacına göre peyder pey alım yapıla- caktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KU- RUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati :03.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA BİR SÖZLEŞME DAHİLİNDE YAPILAN  HERTÜRLÜ TAVUK VE  ÜRÜNLERİ ALIM VE SATIMI  İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO:944    11.11.2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ET, VE, ET, ÜRÜNLERİ, SATIN, ALINACAKTIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort