Haber Detayı
19 Temmuz 2017 - Çarşamba 10:07
 
DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANINDA MEVCUT TERMİNAL BİNASINA İLAVE OLARAK İNŞA EDİLEN İÇ/DIŞ HAT YOLCU SALONLARINA GÖRME ENGELLİ YOLCULAR İÇİN HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN, YÖNLENDİRME LEVHALARI VB İŞLERİN ALIM VE MONTAJ İŞİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


     DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANINDA MEVCUT 
TERMİNAL BİNASINA İLAVE OLARAK İNŞA EDİLEN İÇ/DIŞ HAT YOLCU 
SALONLARINA GÖRME ENGELLİ YOLCULAR İÇİN HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN, YÖNLENDİRME LEVHALARI VB İŞLERİN ALIM VE MONTAJ İŞİ
    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
   DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanında Mevcut Terminal Binasına İlave Olarak İnşa Edilen İç/Dış Hat Yolcu Salonlarına Görme Engelli Yolcular İçin Hissedilebilir Zemin, Yönlendirme Levhaları vb İşlerin alım ve montaj işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/337368
1-İdarenin
a) Adresi :Gümüşgün Mevkii KEÇİBORLU/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2465592008 - 2465592011
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Isparta Süleyman Demirel Havalimanında Mevcut Terminal Binasına İlave Olarak İnşa Edilen İç/Dış Hat Yolcu Salonlarına Görme Engelli Yolcular İçin Hissedilebilir Zemin, Yönlendirme Levhaları vb. İşlerin alım ve montaj işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde yer teslimi yapılacak olup işin bitim süresi yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Kat:1 Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati :31.07.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla kalite ve standarda ilişkin teknik şartnamede istenen belgeler tekliflerle birlikte sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnamede istenen numuneler tekliflerle birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şefliği Kat:1 Evrak Kayıt Ofisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 776  18-07-2017
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: DHMİ, ISPARTA, SÜLEYMAN, DEMİREL, HAVALİMANINDA, MEVCUT, , TERMİNAL, BİNASINA, İLAVE, OLARAK, İNŞA, EDİLEN, İÇ/DIŞ, HAT, YOLCU, , SALONLARINA, GÖRME, ENGELLİ, YOLCULAR, İÇİN, HİSSEDİLEBİLİR, ZEMİN,, YÖNLENDİRME, LEVHALARI, VB, İŞLERİN, ALIM, VE, MONTAJ, İ
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort