Haber Detayı
15 Haziran 2020 - Pazartesi 15:21
 
DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI
ISPARTA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI
ISPARTA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/294325
1-İdarenin
a) Adı :ISPARTA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜ- DÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KUTLUBEY MAH MIMAR SINAN CAD. 1 32100 IS- PARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem dekoratif aydınlatma direği alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin 45 gün (kırkbeş ) ola- rak kabul edilecektir. Sözleşme süresi dahilinde Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine yüklenici tarafından ihale konusu malların tek seferde veya pey der pey teslimi gerçekleştirecektir
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :24.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Poligonal Galvenizli Aydınlatma Direği : Direkler teslim tarihinden başlamak suretiyle en az 2 yıl  malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantili olacaktır. İmalat hatasından kaynaklı hasarlarda yerinde tespit ile birebir değişim yapılacak olup montaj ve demontaj idareye ait nakliye bedelleri yükleniciye ait olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vİ.NO: 442 16-06-2020
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: DEKORATİF, AYDINLATMA, DİREĞİ, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
istanbul escort şişli escort