Haber Detayı
07 Nisan 2017 - Cuma 11:40
 
ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2017/163045

1-İdarenin

a) Adresi                             :              İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası       :              2462327018 - 2462327011

c) Elektronik Posta Adresi           :              ispartamerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Isparta Şehir Hastanesi, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi , Yalvaç Devlet Hastanesi , Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ve Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c) Süresi              :              İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

b) Tarihi ve saati              :              17.04.2017 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çevre Danışmanlık hizmet alımına teklif verecek istekliler ilgili kurumdan alınmış Çevre Danışmanlık Yeterlilik belgesi, Çevre Görevli Belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Vi.NO: 307  07-04-2017

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ÇEVRE, DANIŞMANLIK, HİZMET, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort