Haber Detayı
11 Temmuz 2018 - Çarşamba 16:42
 
ANADOLU LİSESİ-TENZİLE ERDOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
5 Kısım Gıda Mal ve Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kaimi İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


ANADOLU LİSESİ-TENZİLE ERDOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

5 Kısım Gıda Mal ve Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kaimi İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:            

İhale Kayıt Numarası      : 2018/337101

1-İdarenin :

a) Adresi             : DAVRAZ MAHALLESİ - İL ÖZEL İDARE KARŞISI MİKROS KAVŞAĞI YANI 00 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b)           Telefon ve faks numarası: 2462327977 - 2462231887

c)            Elektronik Posta Adresi: : 757950@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu inalın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 5 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Pansiyon binası mutfağı ambar deposu

c) Teslim tarihi  : Sözleşme konusu mal idarenin uygun gördüğü zamanlarda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresi boyunca ihtiyaca göre her kısım mal kısım kısım (Peyderpey) uygun görülen mesai gün ve saatlerinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Satın alma Birimi (Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi Davraz Mah. İl Özel idare karşısı - İSPARTA)

b) Tarihi ve saati              : 09.08.2018- 10:00

4.            İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk

Lirası) karşılığı Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Satın alma Birimi (Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi Davraz Mah. İİ Özel idare karşısı - ISPARTA)adresinden satın alınabilir.

7.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Satınalma Birimi (Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi Davraz Mah. İl Özel idare karşısı - İSPARTA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.            İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ündeıı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.          Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

vino:719

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ANADOLU, LİSESİ-TENZİLE, ERDOĞAN, MİLLİ, EĞİTİM, BAKANLIĞI, MÜSTEŞARLIK,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort