Haber Detayı
09 Mart 2017 - Perşembe 13:08
 
AKARYAKIT VE OTOGAZ
ISPARTA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


AKARYAKIT VE OTOGAZ 
ISPARTA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
 AKARYAKIT VE OTOGAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2017/109511
1-İdarenin
a) Adresi                    : ÇELEBİLER MAH. 119. CAD. ESKİ ÖZEL İDARE                             YANI SAĞLIK SİTESİ 9 32100 ISPARTA                                 MERKEZ/ISPARTA
b)Telefon ve faks numarası            :2462116700 -2462181432
c)Elektronik Posta Adresi            :ispartahsm.satinalinaio5guiail.com

ç)  İhale dokümanının  görülebileceği        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı            :Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2.200 Lt. Motorin 26.000                             Lt. Otogaz 2.200 Lt.
                        Ayrıntılı bilgiye   EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                               içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                    : (Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü araçları ve                                 Jeneratörleri
c)Teslim tarihi                    : Araç ve jeneratörlerimizin ihtiyaçlarına göre                                 peyderpey temin edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                : Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü- Isparta
b)Tarihi ve saati                    : 20.03.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK Ruhsatı
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx                                        1/2
Vİ.NO: 215  09/03/2017

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: AKARYAKIT, VE, OTOGAZ, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort