Haber Detayı
08 Ocak 2019 - Salı 11:57
 
ISPARTA MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2019 Cuma gönü saat:08:00'de muhtarlıklarca ilanen duyurulacak yerlerde askıya çıkarılıp 17 Ocak 2019 Perşembe saat:17:00'da askıdan indirilecek olup 14 gün askıda kalacaktır.
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLAN
ISPARTA MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2019 Cuma gönü saat:08:00'de muhtarlıklarca ilanen duyurulacak yerlerde askıya çıkarılıp 17 Ocak 2019 Perşembe saat:17:00'da askıdan indirilecek olup 14 gün askıda kalacaktır. 
Askı süresi içinde;
“Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2019 Cuma gönü saat:08:00'de muhtarlıklarca ilanen duyurulacak yerlerde askıya çıkarılıp 17 Ocak 2019 Perşembe saat:17:00'da askıdan indirilecek olup 14 gün askıda kalacaktır. Askı süresi içinde;
MUHTARLIK BÖLGE ASKI LİSTELERİNE YAZILACAK OLANLAR:
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b) 31/03/2003 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.).
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
g) Oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararlan kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşulluya da denetimli serbestlikten yararlanarak salı verilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.).
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanunun 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
j) Tutuktular de taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı üstesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
k) Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/1133 sayılı kararının sonuç kısmının 2. maddesindeki esaslar çerçevesinde oy hakkı bulunup tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kumrularında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan, (Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi 6. fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.) Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumlan idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kumlu başkanlığına başvurabilir (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 8. maddesi hükümleri uygulanır.)
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. Maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden atacaktan kısıtlılığın sona erme karan (kesinleşmiş) ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler. Askı Süresi İçinde Muhtarlık Bölgesi ASKI LİSTELERİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR:
a) 472I sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir ),
b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,
c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (Ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil), listelere yazılamazlar. Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinde İsmi Bulunmayanların Yazımı İle Kayıtlarda Değişiklik/düzeltme Yapılması Veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı:
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (4 Ocak 2019 - 17 Ocak 2019) içinde yerleşim yeri adresim değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir. İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurutu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir. Müflis Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir. Anayasa’nın  79. maddesinde öngörülen ‘‘seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü1’ ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 2 Ocak 2019 Çarşamba gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00'den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.
ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ:
Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabileceği; Köy ve kasabalar hariç il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden, Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "Engeli nedeni ile yatağa bağımlı olduğu'1 veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı SAĞLIK RAPORU ile birlikte ilçe seçim kumlu başkanlığına göndermek üzere muhtarlığa başvurabilecekleri, tüm seçmenlere, ilgililere ve ilçe halkına duyurulur.”
GÜLNİŞAH ÇOKDİNÇ
MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ISPARTA, MERKEZ, İLÇE, SEÇİM, KURULU, BAŞKANLIĞI’NDAN,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort