Haber Detayı
19 Eylül 2017 - Salı 10:15
 
9 KALEM KLİNİK NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA VE SWİTCH ALIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
9 KALEM KLİNİK NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA VE SWİTCH ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


 

 

 

9 KALEM KLİNİK NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA VE SWİTCH ALIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

9 KALEM KLİNİK NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA VE SWİTCH ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir.                                                                              

 

İhaleye i1işkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/422733

 

1-İdarenin

a) Adresi                                             : SDÜ. Diş hekimliği Fakültesi Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası                                                            : 2462113334 - 2462370607

c) Elektronik Posta Adresi                                                                                     :

ç)   İhale   dokümanının görülebileceği   internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 9 Kalem Klinik Network Altyapı Kablolama ve Switch Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

c) Teslim tarihi                                                    : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır ve en geç 45 gün içinde malzemeler yerlerine monte

edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                                                 : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                                 : 04.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, ihale listesinde belirtilen malzemelerden fiyat teklifinde bulundukları kalemlerin numunelerini, teklif zarfı ile birlikte liste düzenleyerek imza karşılığında aynı anda ve tek seferde idarenin Satınalma birimine teslim edeceklerdir. İstekliler teklif ettikleri cihazların teknik bilgilerinin yer aldığı numune, katalog ve açıklamaları içeren dokümanları ihale teklif zarfı içerisinde hale komisyonuna sunmak zorundadır. İstekliler tarafından katalog üzerinde madde madde işaretlenecektir. Teklif edilen cihazların marka, model ve menşeisi yazılı olarak ihale komisyonuna sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx

 

1/2

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 9, KALEM, KLİNİK, NETWORK, ALTYAPI, KABLOLAMA, VE, SWİTCH, ALIMI, DİŞ, HEKİMLİĞİ, FAKÜLTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM, KURUMLARI, SÜLEYMAN, DEMİREL, ÜNİVERSİTESİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort