Haber Detayı
05 Temmuz 2017 - Çarşamba 14:05
 
5 KALEM RADYASYON GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


5 KALEM RADYASYON GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
5 Kalem radyasyon güvenliği malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/323868
1-İdarenin
a) Adresi : DOĞU YERLEŞKESİ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462112835 - 2462112823
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesatinalma@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem radyasyon güvenliği malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ayniyat Birimi
c) Teslim tarihi : SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ayniyat
Deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalan- masına müteakip 30(otuz) takvim günü içerisinde tes- lim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.07.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Yüklenici sözleşme aşamasında üzerine ihale edilen cihaz/ürünlerin ismini, birim fiyatını,
markasını, UBB barkod no’sunu, cihazın tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi
kodunu ve cihaz/ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda ise bu özellikleri açıklama
kısmına ekleyerek TİTUBB sitesinin ihale bildirim yazılımını kullanarak hazırlanan dosyayı
dijital/elektronik ortamda idareye sunmalıdır.
b)Teklif edilen tıbbi cihazın/ürünün üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı
altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na
kayıtlı olduklarını belgeleyecektir. Ayrıca, tıbbi cihazlar İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin
edileceğinden, teklif edilen tıbbi cihazların/ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası
tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı birim fiyat teklif cetveli
üzerinde veya ayrı bir liste halinde ayrıntılı olarak sunulacaktır.
c)İhale konusu kalemlerde Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için
Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde
yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı” tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli
malı belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan istekliler yerli malı
fiyat avantajından yararlanamayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamede belirtilen şekilde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası
içinde vereceklerdir.
Teklif edilen ürünlere ait orijinal katalog verilecek olup, teklif edilen ürünlere ait katalog ve
numuneler kalem kalem orijinal katalogtan işaretlenecektir.
İstekliler, teklif edilen malzemelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit
etmek amacıyla teknik şartnamede belirtilen numune listesini kısımlar/kalemler için; ihale
saatine kadar, söz konusu katalog ve numuneleri Malzeme Planlama Birimine teslim edecek
ve numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog ve Numunelerin hangi
kısım, kaleme ait olduğu ve firma bilgileri belirtilmiş olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk
Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Satınalma
Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Vi.No: 723   05-07-2017
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 5, KALEM, RADYASYON, GÜVENLİĞİ, MALZEMELERİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort