Haber Detayı
12 Mayıs 2017 - Cuma 10:45
 
2017 YILI PERSONEL SERVİS HİZMET ALIMI
K.Y.K. ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTCELİ KURULUSLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGU
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri   
İlan Süresi       7                      
 Yasal Kapsam:13 b/1 
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: l. adım...- 117.120,00 
Ortak Alım: Hayır Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar 
Personele Dayalı: Hayır - 12.06.2015 tarihi İle devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam İfade etmektedir.  
 2017 YILI PERSONEL SERVİS HİZMET ALIMI (HAZİRAN-ARALIK 2017 SABAH-AKŞAM TOPLAM 66 KM)  
K.Y.K. ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTCELİ KURULUSLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGU   
2017 Yılı  Personel Servis Hizmeti Alımı (Haziran – Aralık 2017 Sabah – Akşam Toplam 66 km) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                : 2017/225804 
1-    İdarenin    
a)    Adresi                     : Çünür Mahallesi 102. Cadde No: 289 32260 ÇÜNÜR                                 ISPARTA MERKEZ - ISPARTA 
b)    Telefon ve faks numarası        : 246 237 12 15- 246 237 04 21 
c)    Elektronik Posta Adresi: 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet                : https:/ ekap.kik.gov.tr/EKAP/  adresi  
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı             ; 29+1   kişilik (bir) adet minibüs ile 2017 yılı (Haziran –                                 Aralık ayı) Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Alımı                                 Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.                                 Ayrıntılı   bilgiye   EKAP'ta   yer alan ihale dökümanı                                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b)    Yapılacağı yer                : ISPARTA 
c)    Süresi                    : İşe başlama tarihi 01.06.2017,işin bitiş tarihi 31.12.2017 3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer                        : Çünür  Mah. 102 .Cadde SDÜ Bulvarı No:289 ISPARTA 
b)    Tarihi ve saati: 23.05.2017- 10:00  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3.    Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
 4.1.5    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk İlan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:     
4,3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer İşlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Bu ihale de benzer  iş olarak kamu ve özel sektörde  personel servis taşımacılığı, öğrenci taşımacılığı veya sürücülü araç kiralama benzer iş olarak kabul edilecektir  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta İl Müdürlüğü İdari İşler ve İnşaat Emlak Müdürlüğü Satın alma birimi  adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta İl Müdürlüğü Cünür Mah. 102. Cadde SDÜ Bulvarı No:289 ISPARTA adresindeki idari işler ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü Satın Alma birimi adresine elden teslim edile bileceği gibi  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edelin birim fiyat çarpımı sonucu bulanan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  90 (doksan) takvim günüdür. 
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Diğer hususlar
İhale, kanununun 38’inci maddesinde ön görülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantalı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Vi.No: 456   12-05-2017

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: , 2017, YILI, PERSONEL, SERVİS, HİZMET, ALIMI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort