Haber Detayı
26 Aralık 2017 - Salı 09:20
 
18 BÖLGE KÜÇÜK GÖLETLER 2 GRUP TEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14 
 
Yasal Kapsam : 13 b/2 
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 117.120,00 - 234.251,00 
Ortak Alım : Hayır 
Sınır Değer :   İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı- na kadar 
Personele Dayalı :   Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. 
 
18 BÖLGE KÜÇÜK GÖLETLER 2 GRUP TEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18 Bölge Küçük Göletler 2 Grup Teknik Rapor Hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2017/656453
1-İdarenin
a) Adresi :Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462241104 - 2462241116
c) Elektronik Posta Adresi :dsi18@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :16 adet HİS Göletinin her biri için DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2016/3 sayılı “Küçük Gölet Kriterleri” genelgesinde belirtilen kriterler uyarınca teknik rapor hazırlanması ve CBS çalışmaları 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Afyonkarahisar-Hocalar-Örencik ; Afyonkarahisar- Hocalar-Örtülü ;Afyonkarahisar- Hocalar- İhsaniye ; Afyonkarahisar- Hocalar- Kozluca ; Afyonkarahisar- Bolvadin- Kemerkaya ; Afyonkarahisar-Dazkırı- Arıköy ; Afyonkarahisar-Dazkırı- Hasandede ; Afyonkarahisar- Merkez- Nuribey ; Afyonkarahisar- Merkez- Küçükkalecik ; Afyonkarahisar- Hocalar- Avgancık ;Afyonkarahisar- Hocalar- Çepni ; Afyonkarahisar- Bolvadin-Büyükkarabağ ; Isparta - Eğirdir Eyüpler ; Isparta- Eğirdir Yılgıncak ; Isparta- Eğirdir- Balkırı ; Isparta- Şarkikaraağaç-Gedikli 
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3.Km 32340 ISPARTA 
b) Tarihi ve saati :11.01.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek bir sözleşme kapsamında baraj,gölet,gölet ve sulaması planlama raporu ve/veya proje raporu ve/veya teknik raporu yapmış olmak ve/veya rehabilitasyon planlama raporu yapmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3.Km 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
VİNO: 1375    26-12-2017
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 18, BÖLGE, KÜÇÜK, GÖLETLER, 2, GRUP, TEKNİK, RAPOR, HAZIRLANMASI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort